Print
Category: HỘI VIÊN
Hits: 1694

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp, đại diện Cộng đồng doanh nghiệp và Người sử dụng lao động ở Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với Quốc tế góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp, đại diện Cộng đồng doanh nghiệp và Người sử dụng lao động ở Việt Nam nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với Quốc tế góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có trách nhiệm tập hợp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, phản ánh và tham gia ý kiến với các cơ quan Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách kinh tế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Hàng năm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, lớp học nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp phục vụ hàng ngàn lượt cán bộ, nhân viên doanh nghiệp; Tổ chức các hoạt động xúc tiến tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác đầu tư kinh doanh, liên doanh liên kết; Tổ chức tọa đàm, đối thoại với các tổ chức và cơ quan Nhà nước; Giải quyết hàng trăm kiến nghị của doanh nghiệp, tư vấn, hướng dẫn cung cấp văn bản pháp luật; Cung cấp báo Diễn đàn Doanh nghiệp và các thông tin hữu ích khác cho doanh nghiệp.

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng có hơn 1.900 hội viên trên địa bàn các tỉnh miền Duyên hải phía Bắc, xin gửi kèm theo đây Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để Quý đơn vị nghiên cứu, xem xét.

Nếu có nguyện vọng gia nhập hội viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, xin trân trọng đề nghị Quý đơn vị gửi Đơn đăng ký làm hội viên chính thức (theo mẫu của Phòng) và Bản phô tô đăng ký kinh doanh về Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng.