Hướng dẫn sử dụng kinh phí hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Buổi hội thảo tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng của thông tư bao gồm các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kinh phí bảo đảm cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo theo phân cấp NSNN, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên NSNN trên cơ sở kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm của bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về NSNN. Ngoài ra, còn có nguồn kinh phí tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn đóng góp của doanh nghiệp.

Về nội dung chi, dự thảo quy định rõ, ngoài nội dung chi đã có chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thực hiện theo chế độ hiện hành, dự thảo còn quy định một số nội dung chi đặc thù cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể các nội dung chi gồm: chi xây dựng, duy trì, cập nhật các dữ liệu, cơ sở dữ liệu để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; chi xây dựng, biên soạn tài liệu cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Về việc lập dự toán, chấp hành dự toán, dự thảo hướng dẫn, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí từ NSNN thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp tổng hợp, gửi đơn vị dự toán cấp I để gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về NSNN.

Đối với dự toán chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, cơ quan ngang bộ, căn cứ nội dung và mức quy định tại thông tư này, các bộ, cơ quan ngang bộ lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi của bộ, cơ quan ngang bộ, lồng ghép trong Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/ 6/2019 của Chính phủ.

Nguồn: Sưu Tầm

Xem thêm

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of